iTunes’?n yeni versiyonunun gelece?i iPhone 5’in lansman?nda bizlere söylenmi?ti ama durum hakk?nda kesin bir tarih verilmemi?ti. Bu tarih spekülasyonlar? sürerken Apple’dan sessiz sedas?z bir hareket geldi ve iTunes 11’i indirmeye açt?. Zaten iTunes’?n?z? bir kez dahi açt?ysan?z uyar?yla kar??la?m??s?n?zd?r.

E?er uyar? almad?ysan?z a?a??da verdi?imiz linkten iTunes 11i indirebilirsiniz. Yeni gelen güncelleme ile program?n arayüzü, tasar?m? neredeyse ba?tan a?a??ya de?i?mi?. Sol bölümde yer alan menüler tamamiyle üst tarafa ta??nm?? ve dosya aktar?m i?lemleri de oldukça pratik hale getirilmi?. Eskiden tek tek atmak zorunda oldu?umuz ?ark?lar? art?k ister albüm ?eklinde, ister çalma listesi ?eklinde aktarabilece?iz. Ayr?ca belki de gelen en iyi özellik program?n widget boyutuna küçültülebilmesi olmu?.

iTunes 11 indir


0 Yorumlar