Kaveri

??lemci dünyas?n?n ne önemli isimlerinden olan AMD, bilgisayar sektörünün ayakta kalmas? ad?na oldukça önemli bir i?in alt?na imza att?. Ultra ince ve yüksek performansl? i?lemcilerini tan?tan, bunlara Kaveri ad?n? veren AMD, ayn? zamanda bu i?lemci ile çal??acak üç yeni HP Elitebook modelini de tan?tt?. AMD’nin bu vakte kadar geli?mi? en iyi performansl? i?lemcisi olan Kaveri serisi, HP taraf?ndan düzenlenen ve Tayvan’da gerçekle?en Computex Fuar?’nda tan?t?ld?.

Üç model duyuruldu
HP EliteBook modelleri, 12,5 inç ile 15,6 inç aral???nda ekran boyutlar? ile tüketicilerin kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yorlar. AMD i?lemcilere sahip modellerde oyun performans?ndan 4K çözünürlüklü video izlemeye çok say?da üst düzey performansa ihtiyaç duyulan i?lemde oldukça verimli kullan?m özellikleri sergileniyor. 12,5 inçlik EliteBook 725 modelinde Full HD ekran çözünürlü?ü dikkat çekiyor; ayr?ca bu modelde 4G özelli?i de bulunuyor. 14 inç ekrana sahip EliteBook 745 ise 1600 x 900 piksel çözünürlükte dokunmatik ekranla geliyor. AMD Kaveri’ye sahip en büyük ekranl? HP modeli ise EliteBook 755; bu modelin 15,6 inç yans?mas?z ekran? bulunuyor.

Fiyat aral??? belli oldu

Bu ay içinde ABD’de sat???na ba?lanaca?? ve fiyat aral???n?n da $739 ile $799 aras?nda olaca?? aç?klanan HP EliteBook modellerine dair detayl? bilgiler ortaya ç?kt???nda sizlerle payla?may? sürdürece?iz.


0 Yorumlar