src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/TTNET-e-ticarete-Ba?l?yor-300×242.jpg” alt=”” title=”TTNET e-ticarete Ba?l?yor” width=”300″ height=”242″ class=”alignnone size-medium wp-image-2721″ />

Geçti?imiz gün ?stanbul’da gerçekle?tirilen bir etkinlikte TTNET’in e-ticaret sektörüne giri? yapt??? siteler tan?t?ld?. Dünyan?n en h?zl? büyüyen sektörleri içerisinde yer alan e-ticaret’e son 2 y?l içerisinde ülkemizde de büyük yat?r?mlar yap?l?rken ülkemizden yurt d???na ihraç gerçekle?tiren al??veri? siteleri de bulunuyor. TTNET’in açt??? sitelerin birisi okacabukaca.com, di?er ise ttnetcarsi.com.tr ?sminden de anla??labilece?i gibi ttnetcarsi.com.tr’de TTNET’in ürünleri kampanyal? ve indirimli fiyatlar ile tüketicilere sunulacak. Okacabukaca.com’da ise ürün kar??la?t?rmas? ve fiyat sorgulamas? yap?l?yor.

Yeni siteleri hakk?nda aç?klamalarda bulunan TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, sadece internet sa?lay?c?s? bir ?irket olmaktan ç?karak internetin bulundu?u her alanda çal??malar yürütmeye ba?lad?klar?n?, gelecekteki dijital dünyaya ayak uydurmak için yeni projeler daha geli?tireceklerini dile getirdi. ttnetcarsi.com.tr ile kendi ürünlerini de e-ticaret sistemi ile sat??a sunmay? ba?ard?klar?n? sözlerine ekleyen Kaya, okacabukaca.com’un da kullan?c?lar için en faydal? sitelerden biri olaca??n? belirtti. Etkinlikte konu?ma yapanlar aras?nda Türk Telekom Grup CEO’su Hakan Kanafani de bulunuyordu. TTNET’in inovasyon için birçok ?irketle i?birli?i içerisinde oldu?unu ifade eden Kanafani, de?er yarat?p her geçen dönem ç?talar?n? yükselteceklerini belirtti.


0 Yorumlar