src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/turkcell_superonline-300×212.jpg” alt=”” title=”Print” width=”300″ height=”212″ class=”alignnone size-medium wp-image-2594″ />

Ülkemizin en büyük ?irketlerinden biri olan Turkcell, geçti?imiz hafta üniversiteler aras?nda yap?lan bir ara?t?rmada Türkiye’nin en de?erli markas? seçilmi?ti. Bu unvan?n? yapt??? i?ler ile kan?tlayan firma geçti?imiz gün düzenlenen etkinlik ile be?inci ya??n? kutlad?. Tepeba??’nda bulunan merkez binas?nda gerçekle?tirilen etkinli?e firman?n en üst düzeyli yetkilileri kat?l?rken gelece?e dair planlanan yat?r?mlar ve i?ler de aç?kland?. Ülkemizin en büyük fiber internet sa?lay?c?s? olan Turkcell Superonline, ?stanbul’u Avrupa’n?n internet üssü yapmak için olan çal??malar?na bakanl?klar?n da yard?m?yla devam ediyor.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, yapt?klar? yat?r?mlar ile Türkiye’ye de?er katmaktan gurur duyduklar?n?, ilgili olduklar? bakanl?klar?n her zaman kendilerine destekçi olduklar?n? dile getirdi. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan ise yapt??? konu?mada kurulduklar? günden bu yana kurumsal olarak 6 kat büyüdüklerini, özellikle son dönemde fiber internete olan ilginin artt???n? belirtti. BTK’dan gelen aç?klamaya göre ülkemizde fiber internet kullanan ki?ilerin say?s? son bir y?l içerisinde yüzde 141 artt?. 2012’nin sonunda Superonline’da 425 bin fiber internet abonesi bulunuyordu.


0 Yorumlar