Google’?n me?hur ve oldukça yararl? siyah çubu?u kalk?yor mu? Google’?n anasayfas?nda, daha do?rusu Google’?n hizmetlerinin ço?unda sayfan?n en üstünde yer alan yard?mc? çubuk yeni geli?tirmeler ile kald?r?l?yor olabilir. Chrome’un Canary adl? geli?tirme sürümünde Google’?n anasayfas?na girid?imizde üstte normalde yer alan çubuk yok olmu? durumda. Yukar?daki ekran görüntüsünden de görebilece?iniz gibi iki ayn? isimli ama ayr? modeldeki taray?c?lar aras?nda fark bulunuyor.

Chrome’un Canary versiyonu ?u an geli?tirilme a?amas?nda ve ileride kullan?lacak olan sürümün beta versiyonu diyebiliriz. Chrome 25’e kadar olan tüm sürümlerde Google’?n siyah çubu?unu görebiliyoruz ama bu versiyonda görmüyor olmam?z Google’?n tasar?m?nda bir de?i?iklik dü?ündü?ü anlam?na geliyor olabilir. Oysa oldukça yararl? olan bu çubuk eminiz ki milyonlar taraf?nca da kullan?l?yordur. Google’dan bu konu hakk?nda henüz bir aç?klama gelmedi ama di?er yakalad???m?z bir ipucu neredeyse bu olay? do?ruluyor. Canary versiyonunda yeni alan tasar?m ile ba?ka yerlerden siyah çubukta yer alan özelliklere eri?im yapabilece?iz. ??te bunu anlatan görsel de a?a??da ve Canary’nin gelmesine adha fazla bir zaman oldu?unu belirtelim.


0 Yorumlar