Ki?isel e-mail pazarlama sa?lay?c?s? RestEngine çal??anlar?n?n bir k?sm?n? kendi bünyesine alan Twitter’?n, ki?ilere özel mail gönderme i?ine girece?i dü?ünülüyor.

Daha önce Twitter, Summify adl? bir ?irketi sat?n alm??t?. Bu ?irket kullan?c?lar?n a??ndaki payla??mlara göre de onlar?n ilgisini çekecek payla??mlar? günlük olarak gönderiyordu.

Bu hamle de dü?ünüldü?ünde Twitter’?n ki?isel e-mail i?ine girmesine kesin gözüyle bak?l?yor. 


0 Yorumlar