Bünyesindeki elemanlar?n kötü çal??ma ?artlar?yla gündeme geldi?i Foxconn, bu durumu düzeltmek için Apple’dan yard?m alacak.

Apple gibi büyük firmalar için parçalar üreten Foxconn, hat?rlanaca?? gibi zor çal??ma ?artlar?yla an?l?yordu. Bu durum da firman?n imaj?n? olumsuz etkiliyordu. Apple nihayet bu konuyla ilgili önemli ad?mlar gerçekle?tirmeye ba?lad?.

Foxconn ve Apple, Çin’de bulunan fabrikalar?ndaki ko?ullar? düzeltmek için masraflar? bölü?eceklerini aç?klad?. Foxconn böylece ürünlerinin fiyatlar?n? art?rmadan kendi çal??anlar?na zam yapabilecek.


0 Yorumlar