src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/katty_perry.jpg” alt=”katty_perry” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4377″ />

Dünyan?n en çok kullan?lan ikinci sosyal payla??m sitesi olan Twitter’da takipçi yar??? halen devam ediyor. Uzun süredir en çok takipçiye sahip olan ki?i dünyaca ünlü genç sanatç? Justin Bieber iken art?k bu unvan Katy Perry taraf?ndan al?nm?? durumda. Sanatç?, 46 milyon 508 bin takipçi ile ?u anda Twitter’?n en çok takip edilen ismi konumunda.

Dünyaca ünlü sanatç? Justin Bieber aylar önce Lady Gaga’y? geçerek Twitter’?n en çok takipçisi olan ismi olmu?tu. Ancak dün gece saatlerinde Bieber taht?n? bir di?er ünlü ?ark?c? Katy Perry’e kapt?rd?.
Haberi haz?rlad???m?z s?ralarda 46 milyon 508 bin takipçiye ula?an Katy Perry, bu say?yla Justin Bieber’? geride b?rakmay? ba?ard?. Justin Bieber 46 milyon 492 bin takipçi say?s?yla Twitter’da en çok takipçisi olanlar listesinde ikinci s?raya dü?erken, Lady Gaga ise 40 milyon 397 binde kald?.

Türkiye’de ise tablo yine de?i?medi. Cem Y?lmaz 5 milyon 130 bin takipçiyle ilk s?rada yer al?rken Cumhurba?kan? Abdullah Gül 3 milyon 866 bin takipçiyle ikinci s?rada yer ald?.

2006 y?l?nda kurulan ve 350 milyonun üzerinde ayl?k aktif kullan?c?ya sahip olan Twitter gençler aras?nda da h?zla yay?l?yor. Yap?lan ara?t?rmalarda Facebook’un gençler aras?ndaki popülaritesinin azald??? dikkat çekerken, bunun aksine Twitter’?n daha çok ilgi çekmeye ba?lad??? görülüyor.


0 Yorumlar