linux

Aç?k kaynak kodlu i?letim sistemi olan Linux üzerinde kendi i?letim sisteminizi düzenleyebilir, bunu ba?kalar?n?n da kullanmas?n? sa?layabilirsiniz. Linux komutlar? ba?l?ca olanlar ve derin olanlar olarak iki farkl? gruba belki ayr?labilir; biz bu yaz?m?zda sizlere linux komutlar? ve kullan?m? hakk?nda bilgiler verdik. Umar?z di?er yaz?m?zda da daha detayl? komutlar? anlataca??z.


pwd

O an terminali açt???n?zda, hangi dizinde oldu?unuzu gösterir.

cd

Parametreli çal??an bir komuttur. Tek ba??na yaz?ld???nda sizi bir üst dizine atarken, “cd /dizinadi” ?eklinde yazd???n?zda sizi istedi?iniz dizine götürür ve orada i?lem yapman?z? sa?lar.
id [kullan?c? ad?]
Yan?na yazd???n?z kullan?c? ad?n?n gruplar?n? vb. listeler. Örnek bir ç?kt? ?u ?ekildedir:

“baris@lmde ~ $ id baris
uid=1000(baris) gid=1000(baris) groups=1000(baris),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29
(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),110(lpadmin),114(sambashare)

last

Sisteme en son giri? yapan kullan?c?lar?n o andan, geçmi?e do?ru listesini detayl? bir biçimde sunar.

history

Sistemde daha önce verilen komutlar?n listesini ç?kart?r.

top

Sistemde o an çal??makta olan uygulamalar? verir.

killall

Bu birçok farkl? parametre ile kullan?labilir. Bizim en çok kulland???m?z, “killall -9 progam_ismi”. Örne?in bilgisayarda Skype uygulamas? çal???yor ve s?k?nt? ç?kt? “top” komutu ile “command” sekmesinden ismini görüyoruz ve ?unu yaz?yoruz “killall -9 skype”. Bu i?lemi yaparken root olman?z gerekmektedir.

cat

Genel olarak bir dosyan?n içini okumak için kullan?l?r.

free

Bilgisayar?n?zdaki bellek kullan?m?n? gösterir.

lspci

Bilgisayar?n?zdaki PCI’a ba?l? donan?mlar? gösterir.

man

Bu hem bir komut hem de bir kavramd?r. “man” kavram?, k?lavuz anlam?na gelir. Örne?in merak etti?iniz bir komut varsa “man komut” ?eklinde terminale bunu girerek komutlar hakk?nda bilgi edinebilirsiniz.

rm -rf

Hem dizinleri, hem de uygulamalar? silmek için kullan?l?yor. Bu i?lemi sistem dosyalar?nda yapmak için root olman?z gerekmektedir.

su & sudo

Bunu s?kça duyaca??z. Su: Super User yani Root anlam?na gelmektedir. Sistemde tam yetkili kullan?c? eri?imi almak için kullan?l?r. “su -” komutuyla bütün i?lemlerimizi root olarak yaparken, “su -c ‘komut’” ile sadece o verece?imiz komutu root olarak yapmam?z? sa?lar. Unutmamak gerekir ki sistemde root olarak gezmek tehlikelidir ve sürekli root olarak gezmemelisiniz.

“sudo”
komutu iste genel sadece baz? da??t?mlarda ön tan?ml? olarak gelmektedir. Bunu kullanmak isterseniz, ve da??t?m?n?z Linux Mint, Ubuntu de?ilse (ba?ka da??t?mlarda bunlar var m? bilmiyorum), sudo komutunu elle kullanman?z gerekecektir.

mkdir

Klasör olu?turmak için kullan?lan bir komuttur. Baz? yerlerde bunu kullanmak için root olman?z gerekmektedir.
Bir sonraki yaz?da daha ileri komutlardan bahsedece?iz. Bunlar en çok kullan?lan komutlard?r. O


0 Yorumlar