Opera 22

PC’lerin en çok kullan?lan browserlar? aras?nda yer alan, mobil sektörde ise bu kulvarda birincilik unvan?n? elinde bar?nd?ran Opera, masaüstü uygulamas?n? güncelledi. Sessiz sedas? gelen güncelleme ile uygulama Opera 22’ye kadar ç?karken, resmi internet sitesinden yap?lan aç?klamaya göre güncelleme Windows ve OS X için yay?mland?. Performans ve tasar?m taraf?ndan geli?tirilmi? olan yeni taray?c?n?n eskisine nazaran daha iyi bir görünüme sahip oldu?unu söyleyebiliriz. Performans?n? test etmek ise sizlere kalm??.

Yepyeni temalar
Opera’n?n yeni temalar?na resmi internet sitesinden ula?mak mümkün. Ayr?ca, çevrimiçi bir görseli taray?c?da tema olarak kullanmak da oldukça kolay. Haz?r temalara buradan ula?abilirken, çevrimiçi görselleri tema olarak kullanmak için üzerlerinde sa? t?klama yaparak “Görseli tema olarak kullan” seçene?ini seçmeniz gerekiyor. Temalar aras? geçi?leri ise OS X’de Menu>Theme, Windows’ta ise Wiev>Show Themes yollar? ile ula??lan tema bölümlerinden yapman?z mümkün.

Sessiz güncelleme

Opera 22’nin bir di?er güzel özelli?i ise güncelleme i?ini sessiz sedas?z halletmesi. Opera’n?n “sessiz güncelleme” ad?n? verdi?i bu yeni özellik sayesinde her hangi bir uyar? ya da pencere görünmeden güncellemeler indiriliyor ve yükleniyor. Opera 22’nin Windows sürümüne buradan, Mac sürümüne ise buradan ula?abilirsiniz.

Opera 22 ?ndir Windows
Opera 22 ?ndir Mac


0 Yorumlar