src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/ucakta_internet-300×199.jpg” alt=”” title=”ucakta_internet” width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-1210″ />

Neredeyse tüm Avrupa ve Amerika’da kullan?lan sistem art?k Türkiye’de de hizmete girecek. Zaten uluslararas? uçu?larda rastlad???m?z uçaktan internet hizmetleri art?k yurt içi uçu?larda da geçerli olacak. Zaten yurt içi uçu?lar?mz? genelde bir saati geçmedi?i için daha önceden böyle bir karar al?nmam??t? ama belli ki yo?un bir talep söz konusuydu.

Di?er bir neden, asl?nda as?l neden ise BTK’n?n izin vermemesiydi. Resmen ikinci dünya ülkesi gibi gördü?ümüz muamele de sonunda büyük u?ra?lar sayesinde ortadan kalkt?. Art?k Türk Hava Yollar, THY ile gerçekle?tirdi?iniz yurt içi uçu?lar s?ras?nda da internet kullanabileceksiniz.
teknoloji


0 Yorumlar