Genelde ?irketler ve kurumsal ki?iler taraf?ndan kullan?lan Flickr art?k tüm kullan?c?lara aç?lmay? hedefliyor. Yahoo’nun alt?nda bir ?irket olan Flickr, normalde 25 dolar ücret kar??l???nda sat?n alabildi?iniz Flickr Pro üyeli?ini 3 ayl???nca ücretsiz olarak veriyor. Biraz da Flickr’den bahsedelim.

Flickr’e 50 MB boyutunda bile bir foto?raf ekleyebilirsiniz, üstelik ekleyebilece?iniz foto?raf say?s?nda herhangi bir s?n?rlama bulunmuyor. Ayr?ca ba?ka kullan?c?lara da sizin foto?raflar?n?z? indirme ayr?cal??? tan?yabiliyorsunuz. Flickr Pro’da özellikler böyleyken ücretsiz hesab?n?zla sadece 300 MB foto?raf upload edebilirsiniz. ?imdi açaca??n?z Flickr Pro hesab? 3 ay sonra normal, ücretsiz hesaba dönü? yapacak. Ancak Flickr’in son zamanlarda yapt??? gizlilik kurallar? can?n?z? s?kabilir. Yine de Flickr Pro üyeli?i almak isterseniz a?a??daki linke t?klayabilirsiniz.

Flickr Pro üyeli?i al


0 Yorumlar