uydu

Geçti?imiz günlerde düzenlenen bir seminerde aç?klama yapan Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, önümüzdeki senelerde hizmete girecek olan bir teknolojiye aç?kl?k getirdi. Uydudan internet da??t?m? döneminin en yak?n zamanda ba?layaca??n? dile getiren Dalbay ?u anda çal??malar?n sürdü?ünü ve 2014’ün ortas?nda servisin hizmete girece?ini sözlerine ekledi. ?u anda bu teknoloji dünyan?n hiçbir yerinde kullan?lmazken hizmetten sadece Türkiye de?il ba?ka ülkeler de yararlanacak; Bulgaristan, Azerbeycan, Irak, Suriye ve Ürdün gibi.

Uluslararas? Yöneticiler Derne?i’nde (YÖNETDER) ‘uydu hizmetleri’ konulu seminer veren Türksat Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay, internet kullan?c?lar?na müjdeli haber verdi. Dalbay, 2014 y?l?n?n ortalar?nda hizmet verecek olan Türksat-4B uydusu ile ilgili ?unlar? söyledi:

“4B’de Ka Bant dedi?imiz yeni bir teknoloji kullan?yoruz. Ka Bant teknolojisi, o büyük kapsama alanlar?n?n daralt?lm?? hali demek. Daha yüksek frekansta daralt?lm?? halinde o frekans? bir ba?ka yerde daha fazla say?da kullanabiliyoruz. Yani bir kapsama alan?n? küçülttük, Türkiye’nin bat? bölgesini kaps?yor. O frekans? yan?nda kullanm?yoruz ba?ka frekans kullan?yoruz iç içe geçecek ?ekilde. Sonra üçüncüsünde ilk kulland???m?z? kullan?yoruz. Böyle atlaya atlaya kullan?yoruz, dolay?s?yla bir frekans? Türkiye içerisinde 4 defa, 5 defa kullanm?? oluyoruz. Dolay?s?yla frekans ba??na dü?en maliyeti azald??? gibi yani uydunun maliyeti azald??? gibi güçlü sinyalden dolay? yer sistemlerinin de maliyeti azal?yor. Bu ne demek? Ki?isel internet kullan?m?n? yakla??k 50-60 liralar civar?nda önümüzdeki y?l?n ortas?ndan itibaren uydu üzerinden verebilece?iz. Alt sistemlerinin maliyeti ne kadar olacak? Yakla??k 200-300 lira. Alacaks?n?z, bir defa kuracaks?n?z. Al?n ba?ka bir yere götürün, herhangi bir yere. Türkiye’nin herhangi bir yerine hatta çevremize de götürün Bulgaristan’a, Azerbaycan’a, Irak’a, Suriye’ye, Ürdün’e. Oralar? da bizim hedef pazarlar?m?z aras?nda, oraya götürün çal??t?r?n. Hemen koyun yakla??k 10 dakika ?eyini ayarlay?n bir elektrik enerjisi bulun çal??s?n.”


0 Yorumlar