ipad

iPhone 5S ile kullan?c?lar?na parmak sensörü teknolojisini sunmu? olan Apple’?n bundan sonraki tüm cihazlar?nda bu özelli?e yer vermesi bekleniyor. Bu vakte kadar iPad için bir aç?klama gelmemi?ken tüm beklentiler iPad’de de parmak sensörünün bulunaca?? yönünde. KGI taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre bu sene tan?t?lacak olan modellerde de Touch ID bulunacak; böylelikle cihazlar?n güvenlik sistemleri hem daha üst seviyede olacak hem de daha pratik.

Modül Tasar?m? yenilenecek
iPhone 6 olarak an?lan yeni nesil iPhone ile birlikte iPad Air 2 ve iPad Mini 3’te de Touch ID’nin yer almas? bekleniyor. Apple’?n parmak izi sensörü nakliyat?n?n y?l içinde yüzde 223 oran?nda artaca?? da tahminler aras?nda. Ming Chi Kuo’ya göre, Apple parmak izi sensörü üzerinde baz? iyile?tirmelere de imza atacak. ?irketin modül tasar?m?n?n elden geçirilece?i ve dayan?kl?l???n art?r?lmas? için hali haz?rda kullan?lan kimsayallar yerine kalay kullan?laca?? belirtiliyor.

?ddialar art?yor

Apple’?n gelecek iPhone ve iPad modellerinde Touch ID’ye yer verece?i dedikodular? ilk de?il. ?irketin tedarikçi zincirine dayand?r?lan önceki iddialarda da parmak izi sensörünün gelecek cihazlarda yerini alaca?? belirtiliyordu. Bakal?m Apple iddialar? do?rulayarak gelecek nesil iPhone’da ve iPad’de Touch ID’ye yer verecek mi?


0 Yorumlar