src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/whatsapp_pc.jpg” alt=”whatsapp_pc” width=”450″ height=”406″ class=”alignnone size-full wp-image-4390″ />

Mobil cihazlarda en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’i uzun süredir bilgisayar üzerinden de kullanabiliyoruz, ancak daha önce geli?tirilmi? olan uygulamalar kullan?c?lar? biraz zorluyordu. Art?k WhatsApp Remote diye bir uygulama gerçekle?tirdi ve sadece bir indirmeyle birlikte WhatsApp’i PC üzerinden kullanmaya ba?layabilirsiniz.

Ücretsiz olarak deneyebilece?iniz WhatsRemote uygulamas?n? root’lu Android’inize yükledikten sonra web uygulamas? üzerinden mesajla?maya hemen ba?layabilirsiniz. WhatsRemote’u yüklemeden önce WhatsApp uygulamas?n? cebinize yüklemi? ve telefon numaran?z? do?rulam?? olman?z gerekiyor.

Web uygulamas?n?n sol tarafta bulunan menüsünde ki?ilerinizi ve gruplar?n?z? görebiliyorsunuz. Metin kutucu?unun hemen yan?nda ise görü?melerinize gülücük simgeleri eklemenize izin veren bir dü?me yer al?yor.

Web uygulamas?n? kullanabilmek için telefonunuzun internete ba?l? olmas? gerekiyor, aksi halde uygulamadan faydalanman?z mümkün de?il. Üç gün boyunca deneyebildi?iniz hizmetin ücreti ise y?lda 2 euro. WhatsRemote’un resmi bir WhatsApp hizmeti olmad???n?, üçüncü parti bir uygulama oldu?unu hat?rlatal?m.


0 Yorumlar