youtube

Futures Company ara?t?rma ?irketinin 4.014 gencin kat?l?m?yla gerçekle?tirdi?i anket, Facebook’un ‘e?lence’ sorununu çözmekte hala çok ba?ar?l? olmad???n? gösterdi.

Dünyan?n en çok kullan?lmakta olan sosyal payla??m sitesi Facebook ne kadar kullan?c?lar?n gözünden dü?üyor gibi gözükse de her dönem kâr marj?n? art?r?yor. Yine de istatistiklere bakt???m?zda Facebook kullan?c?s?nda siteden kopmalar görüyoruz. Futures Company ad?ndaki Amerikan ara?t?rma ?irketi yapt??? ara?t?rmada genç ki?ilerin YouTube’u Facebook’a tercih etti?ini ortaya ç?kard?.

?irketin Temmuz ay?nda ABD’li gençler üzerinde yapt??? ara?t?rmada, 12-15 ya? grubu gençlerin yüzde 41.6’s? Facebook’un en sevdi?i sosyal a? oldu?unu belirtmi?ti. Bu oran, 13-18 ya? grubu için yüzde 48 olarak belirmi?ti.

Ara?t?rmada, gençlerin en be?endi?i sosyal a??n art?k YouTube oldu?u belirtildi. Henüz yay?mlanmayan TRU Youth Monitor adl? raporda, gençlerin yar?s? YouTube’un, yüzde 45.2’si ise Facebook’un en be?endikleri sayfa oldu?unu belirtti.

Mashable sitesinin haberine göre, s?ralaman?n geri kalan? ise ?u ?ekilde: Amazon (27.8%), Google (25%), Twitter (19.5%), Yahoo (12.1%), eBay (10.7%) ve Tumblr (12.3%).

20 YA? ÜSTÜ FACEBOOK’U SEV?YOR

Facebook, her ne kadar 20 ya? alt? gençler üzerindeki etkisini biraz kaybetse de, 20 ya? üstü için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. 20’li ya?lardaki gençlerin yüzde 55’i Facebook en çok ziyaret etti?i sayfa olarak belirtirken, Twitter, 12-29 ya? grubunun yüzde 16.5’i taraf?ndan ilk tercih olarak belirtildi.

Futures Co.’dan Rob Callender, raporda, “Facebook’un baz? zay?fl?klar? oldu?u ortada, ancak 12-29 ya? grubu için hala ilk tercih olmay? sürdürüyor. Sosyal a??n en büyük kazand? 20’li ya?lardaki kullan?c?lar” dedi.


0 Yorumlar