src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/windows_81.png” alt=”windows_81″ width=”468″ height=”263″ class=”alignnone size-full wp-image-4387″ />

Microsoft’un ba??nda olan ki?iye bakt???m?zda dünyan?n en zengini Bill Gates’i görüyoruz. Uzun zaman önce CEO’luk görevinden ayr?lan, sadece paras?n? sayan Bill Gates kendisini hay?r i?lerine vermi?, Amerika’n?n en büyük ba????n? yaparak Afrika’da milyonlarca hayat kurtarm??t?. Bill Gates bir talimat vermi? olacak ki Windows 8.1 kâr amac? gütmeyen kurulu?lara ve kütüphanelere ücretsiz olarak da??t?laca??n? aç?klad?.

Microsoft, Windows 8.1 i?letim sistemini kâr amac? gütmeyen organizasyonlara ve halk kütüphanelerine ücretsiz olarak sunaca??n? aç?klad?. Bu kurumlar, Windows 8.1’i hiçbir ödeme yapmaks?z?n indirip, kurabilecek. Yaz?l?m ba??? program? çerçevesinde bahsi geçen kurumlar ücretsiz Windows 8.1 için ba?vurular?n? online olarak gerçekle?tirebiliyor.

Programa göre, bilgisayarlar?nda Windows 8 kurulu olan halk kütüphaneleri ve kâr amac? gitmeyen kurulu?lar, Hacimli Lisanslama Hizmet Merkezi (Volume Licensing Service Center) ile ba?lant?ya geçerek Windows 8.1 sürüme yükseltme yapabiliyor.

Microsoft ayr?ca 14 Kas?m’da düzenleyece?i özel web seminerinde kâr amac? gütmeyen kurulu?lara Windows 8.1 hakk?nda detayl? bilgiler payla?may? planl?yor. ?irket daha önce de Office 365’i benzer ?ekilde sunmu?tu.


0 Yorumlar