src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/winamp.png” alt=”winamp” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4976″ />

2013 y?l?n?n sonlar?nda bizlere belki de internetin en hayal k?r?kl??? yaratan haberi gelmi?ti: Winamp’?n kapat?laca??. AOL taraf?ndan geli?tirilmekte olan uygulama art?k hiç geli?tirilmedi?i için bir kenara at?lm??t?, yine de kayda de?er bir kullan?c? kitlesine sahip oldu?u kesin. 20 Aral?k’ta deste?in kesilmesi gereken W?namp Radionomy taraf?ndan sat?n al?nd?. Peki Radionomy Winamp ile ne yapacak?

2013 y?l?nda ya?anan en trajik teknoloji haberi belki de Winamp’?n kapat?laca??n?n aç?klanmas?yd?. Firma taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre; 1997 y?l?nda faaliyet göstermeye ba?layan ve güncellenerek yeni özelliklere kavu?an popüler medya oynat?c?s? Winamp’e, 20 Aral?k 2013 tarihinden sonra destek verilmeyecekti.

iTunes, Spotify, Deezer ve Fizy gibi interaktif müzik platformlar?n?n gerisinde kalan ama halen daha belli bir kesim kullan?c?ya sahip olan Winamp, bugün kapat?lmaktan kurtuldu. Winamp’in sahibi AOL uygulamay?, Belçika men?eli Radionomy firmas?na satt?.

Online radyo hizmeti veren Radionomy, Winamp’i sat?n ald?ktan sonra program? geli?tirip radyo hizmetlerini daha öne ç?karan yeni bir Winamp sürümünü bizlere sunabilir. Bakal?m önümüzdeki günlerde Winamp güncellemeleri ile ne gibi de?i?iklikler yap?lacak.


0 Yorumlar