windows_10_telephone

Bilgisayarlarda, tabletlerde ve ak?ll? telefonlarda tek i?letim sistemi dönemine geçmek için haz?rl?klar?n? devam ettiren Microsoft, bu süreçte Windows 10 üzerinde çal??malar?n? s?kla?t?rd?. Geride b?rakt???m?z aylarda Windows 10’un önizleme sürümünü developerlarla payla?an Microsoft yak?nda bu sistemin mobil versiyonunu da bizlere tan?tacak. Etkinli?in Ocak ay?n?n sonunda yap?lmas? beklenirken nas?l bir tasar?ma ve h?za sahip olaca?? ?imdiden büyük merak konusu. Ve tabi ki hangi telefonlar?n Windows 10 güncellemesi alaca??.

Ocak ay? sonunda özel etkinlik
Yeni y?la yeni i?letim sisteminden detaylar vererek ba?lamay? planlayan Microsoft’un CES 2015’te yer alacak olmas?na ra?men tan?t?m? Ocak ay? sonuna b?rakmas? bekleniyor. Ayr? bir etkinlik ile gözleri Windows 10’a toplamak isteyen ?irket, tablet ve ak?ll? telefonlarda yeni sürümün nas?l olaca?? ve ne gibi yenilikler getirece?i hakk?nda detaylar verecek.

Tek ma?aza, tek platform

Windows 10’un PC’den sonraki son dura?? Windows tabletler ve ak?ll? telefonlar da olmayacak. Tek platform slogan?na ?irketin oyun konsolu Xbox One da dahil. Bakal?m Windows 10 ile hayata geçirilecek “Tek ma?aza, tek platform, tek ürün ailesi” stratejisi Microsoft’a neler kazand?racak?


0 Yorumlar