windows_81

Geçti?imiz gün i?letim sisteminin Windows 8.1 Public Preview sürümünü bizlere tan?tan Microsoft bu sefer tümüyle sistemi ISO dosyas? halinde indirime açt?. 32 ve 64 bit sürümleriyle indirime aç?lan Windows 8.1 beklenenden daha dü?ük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar i?lemci gücü 1 GHz, RAM h?z? da 1 GB olan bilgisayarlar için 32 bit kullan?m? Microsoft taraf?ndan önerilirken e?er 2 GHz ve daha h?zl?, 2 GB RAM ve daha h?zl? bir donan?m setine sahipseniz 64 bitlik versiyonu indirebilirsiniz.

Windows 8.1 Public Preview versiyonunda birçok dil seçene?i de yer al?yor. Tam sürüm gibi onlarca dil bulunmasa da bizim ihtiyac?m?z olan Türkçe’nin sistem içinde yer ald???n? belirtelim. Türkçe’nin yan? s?ra ?ngilizce, Çince, Frans?zc, Almanca, Arapça, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça, ?spanyolca ve ?sveççe de Windows 8.1 dilleri aras?nda yer al?yor. A?a??da linkini vermi? oldu?umuz sistemi bilgisayar?n?za DVD veya USB yard?m? ile kurabilirsiniz, ancak ?u an için “geri dönü?üm noktas?” olu?turulamad???n?, sistemi kald?rmak için farkl? bir i?letim sistemi dvdsiyle format atman?z gerekti?ini belirtelim.

Windows 8.1 32 Bit ISO indir
Windows 8.1 64 Bit ISO indir


0 Yorumlar