Blogger-logo

Google cinsel içerikli Bloggerlar? kapatacak, Google’dan gönderilen bu e-posta blogger ve kö?e yazar? Violet Blue taraf?ndan kamuoyuyla payla??ld?. E-postada yap?lan de?i?ikliklerin 30 Haziranda devreye girece?i belirtilirken, Blogger üzerinden yeti?kinlere yönelik içerikleri kullanarak para kazanman?n kat? bir biçimde yasaklanaca?? ifade edildi. ?irket bu tarihten sonra cinsel içerikli reklam göstermeye devam eden bloglar?n kapat?laca??n?n alt?n? çizdi.

Görünü?e göre, Google ilk etapta Blogger hesaplar?n? olu?tururken blogunu ”Yeti?kin” kategorisine sokan site sahipleri ve söz konusu reklamlar? yay?nlad???n? tespit etti?i sitelerle temasa geçmi?. Ancak bu yeni politikay? ara?t?rmak için Google’?n ürün forumlar?n? ziyaret eden baz? blog sahipleri, sitelerinde hiçbir ?ey payla?mamalar?na ra?men bu e-postan?n kendilerine de gönderildi?ini belirtti.


0 Yorumlar