src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/facebook_like_new.jpg” alt=”facebook_like_new” width=”400″ height=”170″ class=”alignnone size-full wp-image-4384″ />

Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal payla??m sitesi olan Facebook çok radikal bir de?i?ikli?e gidiyor. Senelerdir de?i?memi? birkaç ?eyden biri olan be?en tu?u da art?k yeni tasar?m?na kavu?uyor. Yukar?da gördü?ünüz tasar?mla birlikte gelecek olan yeni be?en tu?unda en çok dikkat çeken ?ey ise ba? parma??n grafikten kald?r?lm?? olmas?.

Facebook ünlü Be?en tu?u için köklü bir tasar?m de?i?ikli?ine gidiyor. Toplamda 7,5 milyon web sayfas?na gömülü olarak da kullan?lan Be?en ve Payla? tu?lar?nda göze çarpan en önemli tasar?m farkl?l??? ise me?hur ba? parmak i?aretinin gitmi? olmas?.

Bunun yerine parmak dü?menin üzerindeki diyalog kutusunda yer alacak ve kaç adet be?eni ald???n?z? gösterecek. Yeni dü?mede, görselde de görebilece?iniz üzere Facebook’un bir di?er ünlü logosu olan “f” harfi yer al?yor.

Facebook’un yeni tasar?m?n?n yüksek çözünürlüklü ekranlara odakl? olarak yap?lmas?, Facebook Ürün Yöneticisi Peter Yang’?n aç?klamas?na göre böylesi bir de?i?ikli?i zorunlu k?lm??. Tasar?m de?i?ikli?inin önümüzdeki haftalarda tüm gömülü web sayfalar?nda uygulanmas? bekleniyor.


0 Yorumlar