Windows Phone

Apple’?n Siri’si tarz? bir uygulama asistan? ?imdi de Windows Phone’dan geliyor. ?u ana kadar gelen iddialara göre uygulama 15 dil birden destekleyecek. Telefonu sesle kontrol etmemize olanak tan?yacak olan uygulaman?n sat??lawrda art??a sebebiyet verece?i kesin gibi gözüküyor, ancak bakal?m ne zaman ç?kacak. ?u anda uygulamadan internete sadece bir tane foto?raf s?zd?r?labilmi?, yukar?da görebiliyorsunuz. Umal?m da 15 dili gerçekten desteklesin.

Siri benzeri arayüz

Siri benzeri arayüzü ile dikkat çeken sesli asistan?n sorgu ekran?nda beyaz bir daire ?ekli yer al?yor. Soru sorma ve cevap arama süresinde, beyaz dairenin çevresinde mavi renkli ikinci bir daire animasyonu ortaya ç?k?yor. Ekran?n alt k?sm?nda ise mikrofon ikonu ve metin kutusu yer al?yor.

Kim seslendirecek?

Ad?n? Halo oyunlar?n?n önemli karakterleri Cortana’dan alan Windows Phone’un sesli asistan?n? henüz kimin seslendirdi?i bilinmiyor. Ancak iddialar Halo’daki Cortana karakterini seslendiren Jen Taylor’un bu görevi de üstlenebilece?i ?eklinde. Cortana özelli?ine sahip Windows Phone 8.1 i?letim sisteminin Microsoft’un Nisan ay? ba??nda gerçekle?ecek geli?tirici etkinli?i BUILD 2014’te gerçekle?tirilmesi bekleniyor.


0 Yorumlar