?u anda dünyan?n en çok kullan?lan iki konsolundan birine sahip olan Microsoft bu konsolunun yeni modelini art?k bizlerle bulu?turuyor. Aylard?r Xbox 720’nin üzerinde çal???ld??? zaten belirtiliyordu ama Microsoft taraf?ndan resmi bir aç?klama gelmemi?ti. Bunun yan? s?ra Sony PlayStation 4’ü de Mart ay?nda tan?tm??, Microsoft’tan önce davranm?? ama ak?ll?l?k yap?p tasar?m?n? bizlere göstermemi?ti. Art?k Xbox 720’yi görmek için pek fazla beklemeyece?iz çünkü Microsoft sonunda resmi aç?klamay? yapm?? bulunmakta. Xbox’?n resmi Twitter ve Facebook hesab?ndan yap?lan habere göre Xbox 720, 21 May?s’ta düzenlenecek olan etkinlikle tüm dünyaya tan?t?lacak.

“Tune in for the live reveal, May 21 at 10 AM PDT” mesaj?yla tüm dünyaya haberi verilen Xbox 720, ciddi özelliklerle aram?zda olacakken bunu daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere aktarm??t?k, yine de a?a??da vermi? oldu?umuz linke t?klayarak Xbox 720 özelliklerine göz atabilirsiniz. ?kinci el oyunlar? ve Xbox 360 oyunlar?n? çal??t?rmayacak olan yeni nesil konsolun en çok görüntü kalitesinde üstünlük sa?lamas? beklenirken di?er ç?kacak olan yeni nesil konsollarla nas?l çeki?ece?i henüz s?r.

Xbox 720 özellikleri


0 Yorumlar