xbox_one

Yeni nesil oyun konsollar? birkaç ay önce sat??a sunulmu?tu. Sony’nin PlayStation 4’ü ve Microsoft’un Xbox One’? raflardaki yerini al?rken Xbox One fiyat?, PlayStation 4 fiyat?ndan 100 dolar daha fazlayd? ve bu cihaz kullan?c?lar? kullan?m konusunda daha fazla k?s?tl?yordu. Sonunda Xbox One indirim almaya ba?lad?.

Microsoft daha sonra ald??? kararlarla Xbox One’? daha özgür bir konsol haline getirmi?, fakat Xbox One’la sat?lacak olan Kinect’ten bir türlü vazgeçmemi?ti. Kinect’le beraber sat?lmas?ndan ötürü en büyük (hatta tek )rakibi PlayStation 4’e oranla 100$ (ya da 70 sterlin) daha pahal?ya sat?lan cihaz tepkilere neden olmu?tu.

Analist do?ru tahmin etti

Hat?rlanaca?? üzere k?sa süre önce yapt???m?z bir haberde, ünlü bir analistin yeni nesil konsollar ile ilgili aç?klamalar?n? sizlerle payla?m??t?k. Analist, Xbox One’?n k?sa süre sonra fiyat?nda indirime gidilece?inden bahsediyordu.

Analistin bu tahmini k?smende olsa do?ru ç?kt?. Zavvi isimli sat?? ma?azas? 430 sterline sat?lan Xbox One’?n fiyat?n? 410 sterline çekti. Di?er bir de?i?le ?ngiltere’de Xbox One ile PlayStation 4’ün aras?ndaki sat?? fiyat? fark? 60 sterline indi. Bakal?m Zavvi’nin ba?latt??? bu indirim harekat? ba?ka ma?azalara da s?çrayacak m?? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar