src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”450″ height=”278″ class=”alignnone size-full wp-image-5144″ />

Sosyal medya ak?m?n? ba?latan, ba?latt??? günden itibaren liderli?ini de sürdüren Facebook art?k arkas?ndaki sitelerle aras?nda olan fark? iyiden iyiye açmaya ba?lad?. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Google+ aras?nda yap?lan bir ara?t?rmada hepsinin günlük, haftal?k ve en son tercih olarak aktif kullan?c? say?lar? ortaya ç?kar?ld?. Facebook günlük ziyaretçi konusunda büyük geli?me kaydetmi? gibi görünüyor.

Taht? kimseye kapt?rmayan Facebook, %56’l?k aktif üyesi ile günlük ziyaretçi say?s?nda neredeyse bir rekora imza at?yor. Haftal?k ziyaretçi say?s?nda ise %95’lik bir orana sahip olan Facebook’tan sonra Twitter, Youtube, Instagram ve Google+ s?ray? takip ediyor.

?nternet kullan?c?lar?n durmaks?z?n devam eden art???, ak?ll? telefon sahiplerindeki say?n?n artmas? ile ve internete kolay eri?im ile paralel olarak aç?klanabilir. Bakal?m önümüzdeki aylarda Twitter, Facebook’u taht?ndan edebilecek mi?


0 Yorumlar