abd_yahoo

Google’?n eski yöneticisini bünyesine katt?ktan sonra mükemmel bir yükseli?e geçmeye ba?layan Yahoo, sonunda elde etmek istedi?i verilere ula?maya ba?lad?. Yahoo, art?k masaüstü kullan?m?nda Amerika’n?n en çok ziyaretçi alan sitesi. comScore adl? ?irket taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada Yahoo’nun ayl?k 195 milyonluk tekil ziyaretçiye sahip oldu?u ortaya ç?kt?. Arkas?ndan gelen Google ise 192 milyonda duruyor.

Yahoo’nun en yak?n takipçisi Google 192 milyon, üçüncü s?radaki Microsoft ise 175 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edildi. ?lk 10’a ise girebilen tek sosyal a? ise 4. s?radaki Facebook oldu. Site 140 milyon kullan?c? taraf?ndan ziyaret edildi. Ara?t?rman?n mobil ba?lant?lar? içermemesi sosyal a?lar?n listede alt s?ralarda kalmas?n?n önemli bir nedeni olarak dikkat çekti.

Yahoo’nun Yükseli?i

Eski Google yöneticisi Marissa Mayer’in yönetimindeki Yahoo, geçti?imiz yaz mobil ba?lant?lar?n da dahil oldu?u genel bir ara?t?rmada Google’? sollam?? ve 11 y?l aradan sonra ABD’de çok ziyaret edilen site olma ünvan?n? kazanm??t?. Konu ile ilgili haberimizi buradan okuyabilirsiniz.


0 Yorumlar