xbox_one

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil konsollar?n sat??lar? halen tüm h?z?yla devam etmekte. Sat??larda önde oldu?u belirgin olan PlayStation 4, Xbox One önünde bir hakimiyet kurmu? durumda; ancak Microsoft’un da çabuk pes etmeyece?ini görebiliyoruz. Son zamanlarda birçok farkl? kampanyalar? bizlere sunan Microsoft, ?imdi de Xbox One fiyat?nda indirime gitti. Xbox One fiyat?nda 50 dolarl?k bir indirim yap?ld?; ancak kal?c? m? yoksa k?sa süreli?ine mi oldu?u belirtilmi? de?il.

50 dolar indirim

Neowin sitesinin haberine göre, ?irket Xbox One’?n sat?? fiyat?nda 50 dolarl?k bir indirim gerçekle?tirdi ve Xbox One’?n sat?? fiyat? 450 dolara geriledi. Microsoft Store ve Amazon gibi çe?itli parekendecilerde devreye giren yeni fiyat kampanyas?n?n dönemsel mi yoksa kal?c? m? oldu?u hakk?nda net bir bilgi yok.

Microsoft’tan fiyat rekabeti mi?

Microsoft’un Xbox One için yapt??? 50 dolarl?k indirimin kal?c? olmas? halinde ABD d???ndaki pazarlarda da fiyatlara yans?yaca??n? söylemek yanl?? olmaz. Son dönemde fiyat oynamalar?yla ad?ndan söz ettiren Xbox One’?n yak?n gelecekte çe?itli yeni kampanyalarla tüketicinin kar??s?na geçmesi olas?. Bakal?m Microsoft ne gibi sürprizler haz?rlayacak?


0 Yorumlar