src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/apple_watch.jpg” alt=”apple_watch” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6169″ />

Geride b?rakt???m?z ay yeni nesil iPhone’larla birlikte tan?t?lan Apple Watch için halen bir ç?k?? tarihi verilmi? de?il. Resmi olarak ç?k?? tarihi aç?klanmayacan ak?ll? saat için birçok iddia ortaya at?l?yor ve bunlar?n aras?nda en mant?kl?lar?ndan biri ?ubat’ta ç?kmas?yd?. Ancak sonradan ?irket içinden s?zan bilgiler ak?ll? saatin ?ubat’tan sonraya da sarkabilece?ini gösteriyor.

Daha önceden, ?ubat ay?nda sat??a sunulaca?? dü?ünülen ak?ll? saatin, sevgililer günü kapsam?nda iyi bir ç?k?? yapmas?n?n planland??? iddia ediliyordu. Ancak bugün ortaya ç?kan yeni iddialar, Apple Watch’?n biraz daha beklenece?ini, daha do?rusu bahara kalabilece?ini gösterdi.

Son gelen iddialara göre Apple Watch, 2015 y?l?n?n ikinci çeyre?inde sat??a sunulacak. Tam olarak hangi ayda sat??a ç?kaca?? bilinmeyen ak?ll? saatin Nisan ay?nda sat??a sunulaca?? yönünde tahminler bulunuyor. Henüz resmi olmasa da, Apple’?n yaza kalmadan sat??a ç?karaca?? dü?ünülen ak?ll? saat, 349 Dolar’dan ba?layan fiyatlara sahip. Ülkemiz pazar?nda da sat??a sunulacak olan Apple Watch’?n Türkiye fiyat ?imdilik bilinmese de, bakal?m Apple Watch, ülkemiz kullan?c?lar? taraf?ndan nas?l kar??lanacak? Ne gibi sat?? rakamlar?na ula?acak?


0 Yorumlar