src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/xbox_one.jpg” alt=”xbox_one” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4704″ />

Geride b?rakt???m?z ay sat??a sunulan yeni nesil oyun konsolu Microsoft Xbox One’?n bir önceki nesildeki, yani Xbox 360’daki oyunlar? çal??t?rmayaca?? bizlere çok daha önceden aç?klanm??t?. Bu da doland?r?c?lar için iyi bir ekmek kap?s? olmu? gibi gözüküyor. Microsoft’un sunmad??? deste?i tek dosyayla birlikte a?abilen baz? yaz?l?mc?lar 500 dolarl?k fiyatla satt?klar? dosyayla birlikte Xbox 360 oyunlar?n? Xbox One’da çal??t?r?yorlar.

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox One, kendine has oyunlar?yla piyasaya ç?kt?. Kendine has diyorum çünkü konsolun geriye uyumlulu?u bulunmuyor. Yani Xbox 360 sahipleri Xbox One’a geçtikleri zaman mevcut 360 oyunlar?n? One konsolunda oynayam?yorlar. Oyuncular?n iste?ine ra?men Microsoft, geriye uyumlulu?un mümkün olmad??? daha önce aç?klam??t?.
Birkaç gündür internette Xbox One’?n geriye uyumluluk süreciyle ilgili bir dosya payla??l?yor. Daha do?rusu 360 oyunlar?n? One’da çal??t?rmaya yarayan bir dosya sat?l?yor. Fiyat? da az buz de?il, tam 500 dolar (konsol fiyat?na). Özel üretim bu sistemle 360 oyunlar?n? One konsolunuzda oynayabilirsiniz laflar?na kananlar ise sat?n ald?ktan sonra konuyu nereye ?ikayet edeceklerini bilemiyorlar. Zira olay tamamiyle yalan.

Xbox bölümünün önemli isimlerinden Larry Hryb (Major Nelson) Twitter hesab?ndna yapt??? aç?klamada Xbox One’?n 360 oyunlar?n? oynatmas?n?n mümkün olmad???n? bu sebeple ba?kalar? bunu mümkün k?ld???n? söylese de inan?lmamas? gerekti?ini belirtti. Gerçi bu tarz konularda firmalar ne kadar güvenilir, sonuçta kopya oynatm?yor diyip sonradan kopya oyunlar ortaya ç?kabiliyor. ?nsanlar?n bu tarz f?rsatç?lara kanmas?n?n sebebi de asl?nda firmalar?n olmuyor dedi?i ?eylerin bazen mümkün olabilmesi.
En az?ndan ?imdilik kesin olan bilgi One’?n 360 oyunlar?n? ne olursa olsun oynatmad???. ?lerleyen dönemde ba?ka bir yöntem ç?kar m? bilinmez tabii.
Bu arada yaz?n?n sonuna bir not ekleyelim. Ayn? durum PlayStation 4’te de söz konusu. PS4, bir önceki neslin oyunlar?n? desteklemiyor.


0 Yorumlar