Yahoo Fcebook’a patentle ilgili bir dava açm??t?. Facebook da buna kar??l?k olarak IBM’den ald??? 750 patentle kendini sa?lama almak için u?ra??yor.

Yahoo’nun Facebook’a açt??? davan?n sebebi, Facebook’un 10 patenti ihlal etmesiydi. Yahoo bu eylemi yüzünden teknoloji dünyas?ndan epey azar i?itmi?ti. Fakat Facebook buna ra?men davay? bir hayli önemsiyor.


0 Yorumlar