src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/cpmmaster-300×109.jpg” alt=”” title=”cpmmaster” width=”300″ height=”109″ class=”alignnone size-medium wp-image-2426″ />

Karahanc? G?da Sanayi Ticaret ve Ltd. ?ti. 1990 y?l?nda kurulmu? olup; Hanc? Çay\’? piyasaya sunarak i? hayat?ndaki faaliyetlerine ba?lam??t?r. Hanc? Çay, tüketiciye farkl? lezzetler ve sa?l?kl? ürünler sunma gayesiyle yola ç?km?? olup; 150.000 tonu kendi fabrikalar?nda, 50.000 tonunu da kiralam?? oldu?u fabrikalarda olmak üzere, y?ll?k toplam 200.000 tonluk ya? yaprak i?leme kapasitesine sahiptir.

2011 y?l?nda yap?lan ara?t?rmalar sonucunda CPM Master ERP çözümü ile yola devam etme karar? alm?? olup tüm i? süreçlerini tek çat? alt?nda toplamaya karar vermi?tir. Fabrikalar ile merkez aras?nda CPM Master ERP ile süreçler entegreli olarak çal??maya ba?lam??t?r.

Proje kapsam?nda; Sat?? Yönetimi, Sat?n Alma Yönetimi, Çay Üretimi, Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Personel Yönetimi, Stok Yönetimi Modülleri devreye al?nm??t?r.

Proje ile ilgili görü?lerini ald???m?z Karahanc? G?da Genel Müdürü AYTAÇ KARAHANCI:

“ CPM Master ERP projesine ba?lamadan Yönetim ve ?irket olarak neler istedi?imizi ve nelerin ihtiyaç oldu?una dair bir çal??ma yapt?k. CPM Master ERP yaz?l?m?n?n bu konuda bizi nereye kadar ta??yabilece?ini net olarak gördü?ümüz için isteklerimizi ve ihtiyaçlar?m?z? her sene revize ettik.

En önemlisi de Fabrika ve Merkez aras?ndaki üretim süreçlerini takip ve kontrol edebilir konuma geldik. CPM Çözüm Orta?? Nerma Dan??manl???n firmam?za yapm?? oldu?u YA? Çay Al?m Modülü ile; Ya? Çay Ambarlar?n?, Müstahsilleri, Al?m Yerlerini, Ya? Çay Al?m Maliyetlerini daha net görmeye ba?lad?k”


0 Yorumlar