Palette

Kickstarter üzerinden dünyaya yeni bulu?lar kat?lmaya devam ediyor. Eminiz ki ortada Kickstarter’dan önce de binlerce mükemmel fikir vard? ama kaynak elde edilemedi?i için ço?u geli?tirilemedi. Ancak Kickstarter bize bu ?ans? sunarak ba??? toplamam?z? sa?l?yor. En son Palette ad?nda yeni bir fare ve klavye kombinasyonu geli?tirildi. Mac, Linux ve Windows uyumlu geli?tirilen yeni sistemin sat??lar? ?imdiden ba?lad?.

Bir ba??? fonu olarak da özetlenebilen Kickstarter üzerinden sahne alan ve 100 bin Amerikan Dolar? ba???a ula?t??? taktirde üretimine geçilecek bir ürün, Palette için 19 Aral?k itibari ile toplanan ba??? 160 bin Amerikan Dolar? s?n?r?na yakla?t?. Bu yarat?c? ayg?t?n 2014 Eylül’ünde sat???na ba?lanmas? hedefleniyor; ön sipari?ler ise al?nmaya ba?land?. Peki nedir bu Palette? Yak?ndan bak?yoruz.

Üretim ve tasar?m a?amas?ndayken…

Calvin Chu adl? genç bir tasar?mc?n?n elinden ç?kan Palette; asl?nda dokunmatik touchpad, yüksek hassasiyetli ekranlar veya klavyeye ilginç bir yard?mc? olarak aç?klanabilir. Linux, Mac, Windows uyumlu ayg?t, bilgisayarlara ba?lan?yor.

Bilgisayarlar?n arayüzü ile entegre edilerek, örne?in ekran?n büyütülüp küçültülmesi (zoom-in, zoom-out) gibi i?lemler ayg?t?n bir sürgülü kontrol butonu ile sa?lan?yor. Yukar?ya ittirdi?inizde ekran büyüyor, a?a?? çekti?inizde ekran küçülmeye ba?l?yor.


0 Yorumlar