yeni_ipad

Geride b?rakt???m?z ak?am saatlerinde Apple taraf?ndan yay?mlanm?? olan yeni iOS 7.1 güncellemesiyle birlikte beklenilen di?er s?rlar da yava? yava? ortaya ç?kmaya ba?l?yor. Birçok performans iyile?tirmesi getiren, bunun yan? s?ra grafik tasar?mda da baz? de?i?iklikler sunan yeni iOS 7.1 güncellemesi bizlere yeni nesil iPad’leri de gösterdi. Gelen bilgilere göre yeni iPad iki farkl? ekran boyutuyla sat??a sunulacak ki bu da önceki iddialar? do?rular nitelikte.


Yeni iPadler mi geliyor?

Apple’?n son kullan?c?ya sundu?u iOS 7.1 güncellemesinin kay?tlar?nda ilginç bulgulara rastland?. iPad Air ve Retina ekranl? iPad mini için sunulan kodlardan farkl? olan bu ilginç bulgu, yeni iPadler için bir i?aret olabilir. iPad Air’?n Wi-Fi’li modeli iPad 4,1 ve Hücresel Veri + Wi-Fi’li iPad Air modeli ise iPad 4,2 olarak adland?r?l?yordu.
Retina ekranl? iPad mini’nin Wi-Fi’li modeli iPad 4,4 ve Hücresel Veri + Wi-Fi’li Retina ekranl? iPad mini ise iPad 4,5 olarak nitelendiriliyordu.

iPad 4,3 ve iPad 4,6 da neyin nesi?

iOS 7.1 güncellemesi ile ortaya ç?kan iPad 4,3 ve iPad 4,6 sürümlerinin yeni nesil iPadlere ait olabilece?i dü?ünülüyor. Bu dü?üncenin yan?nda bu sürümlerin Apple’?n Çin’e özel olarak üretece?i iPadlere ait olabilece?i söyleniyor. Bakal?m Apple yak?n zamanda yeni nesil iPadler ile kar??m?za ç?kacak m??


0 Yorumlar