src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/yeni_kinect.jpg” alt=”yeni_kinect” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3235″ />

Xbox 360′?n vazgeçilmez harici donan?mlar?ndan biri olan, art?k sadece bu sistemle kullan?lmak üzere oyunlar geli?tirilen Kinect Xbox One’da çok daha kapsaml? özelliklere sahip olacak. Amerika’da halen geli?me a?amas?nda olan Kinect’in resmi tan?t?m? yap?lm?? de?il, ancak internetten bulabildi?imiz baz? bilgiler yer al?yor. Gelen bilgilere göre yeni Kinect eski sürüme oranla 2 kat daha iyi bir ses alg?lama sistemine sahip olacak. Ayr?ca görüntü alg?lama sistemi de ayn? ses gibi kaliteli olacak, böylece oyun ve uygulama içindeki kullan?m kabiliyetiniz daha fazla artacak ve daha detayl? oyunlarla kar??la?aca??z.

Kinect yeni modeliyle 6 ki?ilik bir grubun hareketlerini alg?layabilecek, en çok be?enilen özelliklerinden biri de 1080p kamerayla gelecek olup tüm kaliteyi Skype üzerinden aktarabilecek olmas?. Microsoft taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra büyük ivme kazanarak geli?en uygulaman?n Xbox One’da PC’den daha fazla özellik bar?nd?raca??n? ifade edelim. Ayr?ca art?k Kinect kullanmak istedi?inizde ????a gerek kalmayacak, çünkü cihaza yeni eklenen K?z?lötesi özelli?i karanl?kta da hareketlerinizin alg?lanmas?n? sa?layacak. Tüm bu özellikleri bu ay düzenlenecek olan E3 fuar?nda görebilece?iz.


0 Yorumlar