youtubecomtr

YouTube son dönemlerde hem Amerika’da hem de Avrupa’da yerelle?me ad?na büyük projelere imza att? ve Türk yöneticilerinde de bir bekleme ba?lad?. Geçti?imiz gün yapt??? aç?klamalarda Google’dan art?k youtube.com.tr’yi açmas?n? beklediklerini söyleyen Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) Ba?kan? Tayfun Acarer, Türkiye’nin dünyan?n ço?undan daha iyi internet ba?lant?s? ve altyap?s?na sahip oldu?unu da sözlerine ekledi.

Google K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Vint Cerf’in ev sahipli?inde gerçekle?tirilen, internetin gelece?inin ve sundu?u f?rsatlar?n masaya yat?r?ld??? Big Tent etkinli?inin aç?l?? konu?mas?n? yapan BTK Ba?kan? Acarer, Türkiye’de geçen y?l ICT sektörünün cirosunun yakla??k 44 milyar dolar oldu?unu belirtti.

Türkiye’de bulunan 19 milyon hanenin yüzde 49’unun internete ba?l? oldu?unu ifade eden Acarer, son iki üç y?ld?r geni?bantta tahminlerinin üzerinde art?? gerçekle?ti?ini kaydetti.

Türkiye’de geni?bant abone say?s?n?n 34 milyonu a?t???n?, kullan?c? say?s?n?n 56 milyon civar?nda oldu?unu belirten Acarer, ?öyle konu?tu: “Türkiye gerçekten yo?un bir ?ekilde sosyal payla??m sitelerini kullanan bir ülke. Dünyada Brezilya’dan (yüzde 75) sonra yüzde 69 oran?yla sosyal payla??m sitelerini kullanan ikinci ülke. Türkiye’de 77 milyon nüfus var ama 33 milyon facebook, 10 milyon twitter abonemiz var. Türkiye’de ortalama internet kullan?m oran?, Avrupa ve dünya ortalamas?n?n üzerinde, yakla??k ayda 32 saat. Bu oran?n önümüzdeki süreçte çok daha fazla artaca??n? dü?ünüyorum. Türkiye’de internet kullan?m?yla beraber internet kapasitesi de artt?. Son 6 y?lda Türkiye’nin internet kapasitesi 63 kat artt?. Fiber yat?r?mlar bu süreç içinde iki kat artt?, 230 bin kilometreye ula?t? fiber miktar?m?z.”

Mobil internet gelirlerinin Türkiye’de son dönemlerde h?zl? artt???n? dile getiren Acarer, Türkiye’ye gelen her 100 telefondan 56’s?n?n smart oldu?unu, bu oran?n y?l sonunda yüzde 58’e ç?kabilece?ini bildirdi.

?nternet reklamc?l???n?n ortalama yüzde 16 ile h?zla büyüyen bir alan oldu?una dikkati çeken Acarer, 2012 sonunda 600 milyon dolar civar?nda olan internet reklamc?l??? cirosunun, 2016’da 1.3 milyar dolara ç?kaca??n? kaydetti.

Mobil internet gelirlerinin her y?l yakla??k yüzde 38 büyüdü?ünü anlatan Acarer, “Bu oran devam ederse oradaki rakam da yakla??k 4 milyar dolara ula?acak” dedi.

Data trafi?inin Türkiye’de son dört y?lda 15 kat artt???n? ifade eden Acarer, h?zl? bir ?ekilde alt yap?ya ihtiyaç oldu?unu söyledi. Türkiye’nin konu?mada Avrupa’da aç?k ara ilk s?rada yer ald???n? anlatan Acarer, 2012 y?l?nda ayl?k konu?ma süresi 288 iken, bu y?l?n ikinci çeyrek verileri itibariyle ayl?k konu?ma süresinin 323 dakikaya yükseldi?ini, Türkiye’nin en yak?n rakibi Fransa’n?n 260 dakikada kald???n? bildirdi.

Konu?madaki art?? devam etmesine ra?men i?letmelerin cirolar? içinde ses gelirlerinin oran?n?n son iki y?lda yüzde 75’ten 65’e geriledi?ini dile getiren Acarer, buna kar??l?k i?letmelerin data ve servis gelirlerinin yüzde 14’ten 21’e ç?kt???n?, dataya daha çok önem verilmesi gerekti?ini kaydetti.

Ankara-?stanbul YHT yolcular? da internet kullanacak

?nternetin çok geni? bir ?ekilde yayg?nla?t?r?lmas?n?n te?vik edilmesini istediklerini vurgulayan Acarer, nüfusu 500’ün alt?ndaki mobil haberle?menin olmad??? 1799 yerle?im yerini mobil kapsama alt?na al?nmas? için ba?lat?lan proje hakk?nda bilgi verdi. Bu projenin hayata geçirilmesi için alt yap? ve i?letme bedelinin Evrensel Hizmet Fonundan kar??land???n? ifade eden Acarer, Türkiye’de en ücra noktada bile mobil haberle?menin olaca??n?, dünyan?n hiçbir ülkesinde böyle bir ?eyin olmad???n? söyledi.

Acarer, Ankara-?stanbul Yüksek H?zl? Tren hatt? çal??maya ba?lad???nda, yolcular?n kesintisiz geni?bant internet hizmeti alacaklar?n? bildirdi.

Google’dan beklentiler

Google’dan, Türkiye’de daha fazla “data center” ve IXP (internet dönü?üm noktalar?) görmek istediklerini dile getiren Acarer, “torba kanun”da bu konuda te?vik edici düzenlemeler yap?ld???n? anlatt?. Türkiye’de daha fazla hosting hizmeti vermek istediklerini ifade eden Acarer, ?unlar? kaydetti: “Yani size özellikle bakarak konu?uyorum. Di?erleri dinleyici. YouTube’un Türkçe arayüzü kullanmas? gibi yerelle?me yönünde att??? ad?mlar? çok önemli, te?ekkür ediyoruz bu konuda. Ama youtube.com.tr’nin de bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Buna hakk?m?z var çünkü youtube.com birçok ülkede var. Türkiye ufak tefek bir ülke de?il. Türkiye ile her zaman övünmemiz laz?m.

Sosyal payla??m sitelerini nüfusuna ra?men dünyada en çok kullanan ülkelerden birisiyiz. ?nterneti çok yo?un kullan?yoruz. Çok genç bir nüfusuz, k?vrak bir zekam?z var. Ar-Ge’de bizden daha ideal ülke yok. Bugün Uzak Do?u’da birçok Türk Ar-Ge mühendisinin çal??t???n? biliyor muydunuz? Çünkü hala Türkiye’deki Ar-Ge mühendislerinin ücreti Uzak Do?u’dakilerden daha az. Biz Google’?, Türkiye’de çok daha büyük boyutlu olarak görmek istiyoruz.”


0 Yorumlar