src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/youtube_logo.jpg” alt=”” title=”youtube_logo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2492″ />

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesi olan YouTube uzun süre ba??ms?z olarak yürütüldükten sonra geçti?imiz sene Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Bu dönemden sonra büyük de?i?ikliklere u?rayan site özellikle yeni tasar?m?yla büyük ilgi görürken ?imdi de bir müzik servisi projesine atl?yor. Google daha önce kendi içerisinde Google Music adl? bir servis ba?latm??t? ve bundan istedi?ini alamayan firma ?imdi daha hedefli olarak bu i?e giriyor. YouTube taraf?ndan sa?lanacak olan sistemle birlikte yeni reklam alanlar? da aç?lacak.

YouTube bu servisin kurulmas? için ?u anda Warner Music ile anla?malar yapmak üzere. Y?l sonunda yay?mlanmas? beklenen yeni uygulama iTunes tarz? olacak ve üyeliklerin de ücretli olmas?na kesin bir gözle bak?l?yor. Al?nan ücretli üyeliklerin ard?ndan her ?ark? ücretsiz olarak dinlenebilecekken istedi?iniz ?ark?y? tekil olarak da sat?n alabileceksiniz. ?u anda 800 milyon kullan?c?s? bulunan YouTube bunlardan en az yüzde 10’unu yeni müzik sa?lay?c?s?na çekmeyi planl?yor. Bu konu hakk?nda daha detayl? bilgi geldikçe hepsini sizlerle payla?aca??z. YouTube müzik servisinin ücretli olarak ne kadar kullan?laca?? da soru i?areti tabi ki.


0 Yorumlar