src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube-300×119.png” alt=”” title=”youtube” width=”300″ height=”119″ class=”alignnone size-medium wp-image-2829″ />

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesi olan ve bir iki sene önce Google taraf?ndan sat?n al?nan YouTube’dan Türkiye’ye yat?r?m geliyor. Olu?turdu?u network ile dünyan?n en büyük reklam gücüne sahip olan Google art?k bu gücünü YouTube üzerine de y?kmaya yava? yava? ba?l?yor. Avrupa’n?n ço?u ülkesinden reklam almaya uzun zaman önce ba?layan YouTube art?k bu çal??malar?n? Türkiye için de gerçekle?tirecek. YouTube’a reklam vermek isteyen kurumlar daha önce bunu yurt d???yla ba?lant?ya geçerek yap?yordu. Art?k YouTube’un Türklerden olu?an bir reklam ekibi ?stanbul’da yer al?yor.

Bunun yan? s?ra YouTube reklam fiyatlar? da yava? yava? gün yüzüne ç?kt?. Gelen bilgilere göre YouTube’da sayfa giydirmeli reklam?n günlük ücreti 30 bin dolar. E?er bu reklam? verecek olan firmalar dünya çap?nda isimlerse indirim uygulanabiliyor. Ayr?ca YouTube reklamverenden ald??? ücret kar??l???nda her bir video izlemeye 6 ve 9 kuru? aras?nda bir ücret daha al?yor ki bu de?erler ülkemiz internet reklamc?l???n?n oldukça üzerinde. Ancak hat?rlatal?m ki Google ve YouTube bu çal??malar? için de Türkiye’ye vergi ödemeyecek.


0 Yorumlar