Bu aralar bizlere sundu?u yenilikçi modelleriyle ad?ndan s?kça söz etmeye ba?latan i?lemci üreticisi devi AMD i?lemci fiyatlar?nda indirimlere gitti?ini aç?klad?. Geçti?imiz k?sa dönem içerisinde dört çekirdekli FX-4350 ve alt? çekirdekli FX-6350 i?lemcilerini bizlere sunan AMD bunun d???nda kalan daha dü?ük çapl? modellerde indirim uygulad?. Yap?lan indirim çal??mas? hem FX hem de Fusion modelleri etkiledi. Yap?lan indirimlerin yüzde 19 seviyesine kadar ç?kmas? kullan?c?lar? sevindirirken bu durumun AMD’nin de i?ine gelece?i bekleniyor. Ama indirimler ülkemizde ne zaman geçerli olacak?

AMD Phenom II X4 965 Black Edition fiyat? indirimden önce 91 dolarken ?u an 81 dolar seviyesine kadar indi. Bunun yan? s?ra alt? çekirdekli FX-6300 i?lemcinin 132 dolar olan fiyat? 112 bin dolar oldu. AMD’deki çok çekirdekli i?lemcilerin performans?n? göz önünde bulundurdu?umuzda bu indirimli fiyat?n kaç?r?lmamas? gerekti?ini söyleyebiliriz. Ayr?ca Fusion serisinde ya?anan indirimler de orta ölçekli bir bilgisayara sahip olmak isteyenler için oldukça elveri?li bir ortam olu?turuyor. Biz laf? daha fazla uzatmadan sizleri AMD’nin indirim uygulad??? i?lemciler ile ba? ba?a b?rakal?m, i?te tablo.


0 Yorumlar