4G

Bakan Binali Y?ld?r?m geçti?imiz günlerde geli?en bir konferans toplant?s?nda 4G’ye ili?kin aç?klamalarda bulundu. 4G ne zaman geliyor sorusunun cevab?n? bizlere aktarm?? olan bakan pek de geç bir zaman söylemedi, 4G seneye Türk kullan?c?larla bulu?turuluyor. 2009 y?l?nda ülkemize girmi? olan 3G’den çok daha h?zl? olan 4G teknolojisi mobilden download h?z?n? fazlas?yla art?racak ki art?k mobilin daha fazla kullan?ld???n? dü?ünürsek gerçekten kullan?c?lar?n çok i?ine yarayacak bir geli?me olacak.

Mobil internet son y?llar?n en önemli geli?melerinden biri. Çal??ma ?eklini de?i?tiren bu teknoloji ile beraber mobil cihazlarda yüksek h?zlara da ula?maya ba?lad?k. Önce 3G ile ba?layan h?z art??? ?imdi de 4G ile devam ediyor.
Ülkemize 2009 y?l?nda gelen 3G ile günümüzde (ortalama) 5-6 MBit h?zlara ula??labiliyor. Bu h?zlar? daha da yukar? ç?karmak için 4G teknolojisine terfi etmek gerekiyor. Bu yeni teknolojinin ülkemizdeki maceras? ise henüz resmi olarak ba?lamad?.

Konuyla ilgili resmi aç?klama ise geçti?imiz günlerde konunun ba? muhatab? Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m’dan gelmi?ti. 4G altyap?s?n?n ortak kullan?laca??n? ifade eden Y?ld?r?m, ‘konuyu takip ediyoruz’ demi?ti.
Bugün Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’n?n yeni binas?n?n temel atma töreninde konu?an Binali Y?ld?r?m, 4G ile ilgili yeni müjdeler verdi. Altyap? çal??malar? süren 4G’nin 2014 y?l? sonunda Türkiye’de de kullan?ma sunulaca??n? aç?klayan Y?ld?r?m, böyleece bu teknolojinin ülkemize resmi giri?i ile ilgili bilgi vermi? de oldu.


0 Yorumlar