src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/iTunes-Radio-Türkiye.jpg” alt=”iTunes Radio Türkiye” width=”600″ height=”301″ class=”alignnone size-full wp-image-4114″ />

Apple’?n yeni i?letim sistemi iOS 7 ile birlikte kullan?c?lar?na sundu?u bir di?er özellik de iTunes Radio oldu. ?u an sadece Amerika s?n?rlar? içinde kullan?ma aç?k olan uygulama maalesef ülkemiz de dahil di?er hiçbir ü

Apple’?n iOS 7 ile birlikte sundu?u yeni özelliklerden biri de iTunes Radio oldu. ABD’de kullan?labilen servise henüz ülkemizden eri?ilemiyor. Buna ra?men iTunes Radio özelli?ini ABD d???ndan kullan?labilir k?lacak iki yöntem bulunuyor.

Bunlardan ilki iTunes 11.1 yaz?l?m? arac?l??? ile, ABD lokasyonlu yeni bir Apple ID olu?turmak. Di?eri ise ayn? i?lemi iOS’un App Store’u üzerinden gerçekle?tirmek. ?imdi bu yöntemleri daha ayr?nt?l? bir ?ekilde ele alaca??z.

Öncelikle iTunes 11.1 yaz?l?m?n? bilgisayar?n?za yüklemeniz gerekiyor. Yaz?l?m hali haz?rda yüklü de?ilse buradan indirerek i?e ba?layabilirsiniz. PC’lerinde iTunes 11.1 öncesi sürümler kurulu okuyucular?m?z güncelleme yapmalar? gerekiyor. iTunes 11.1yüklendikten sonra üst menüden iTunes Store’a giriyoruz.

iTunes Store ana sayfas?n?n en alt?na indi?imizde sa? alt kö?ede Türk Bayra??’n? göreceksiniz. Üzerine t?klay?p aç?lan yeni sayfada United States seçene?ini i?aretlemelisiniz. Art?k hesab?n?z ABD olarak de?i?tirildi. ?imdi iTunes’un üst menüsünden App Store’a geçi? yapal?m.

App Store’da ücretsiz bir uygulamay? gözünüze kestirip “indir” seçene?ine t?klay?n. Apple kimlik do?rulama penceresi ç?kt???nda “Apple kimli?i yarat” seçene?i ile ABD lokasyonlu bir Apple ID olu?turaca??z. ?stenilen bilgiler girildikten sonra, hesab?n do?rulanmas?yla ve iTunes 11.1’e giri? yap?lmas? ile birlikte i?lemler sona eriyor. Art?k iTunes Radio özelli?i kullan?labilir durumda olacak.

iTunes Radio’yu iOS cihaz?n?zda da kullanmak için, olu?turdu?unuz bu yeni Apple ID‘yi cihaza tan?mlaman?z (Ayarlar > iTunes ve App Store yolu ile yap?labilir) ya da iTunes 11.1 ile gerçekle?tirdi?imiz yeni hesap olu?turma i?lemlerini iOS cihaz?n?zdaki App Store üzerinden gerçekle?tirmeniz gerekiyor.


0 Yorumlar