• Google’dan devletlere büyük darbe

    Son y?llarda devletler internet kullan?c? üzerinde olan etkilerini daha da art?rarak buradan birçok bilgi elde etmeye ba?lad?lar. Ki?ilerin gizliliklerini tam anlam?yla s?f?ra çeken devlet hamleleri...

  • Fido Alliance, düşmanları birleştirdi

    ?nternet ve bilgisayar ortam?nda en çok ?ikayetçi olunan durumlardna biri de parolalar?n büyük güvenlik sistemlerine ra?men çal?n?yor olmas?. Bu durum en fazla dünyan?n en büyük...

  • Adobe suçsuzmuş

    Geride b?rakt???m?z hafta hackerlar taraf?ndan sald?r?ya u?rayan ve milyonlarca kullan?c?s?n?n bilgilerini ba?kalar?n?n çalmas?na neden olan Adobe sonunda kendini aklaman?n yolunu buldu. Nas?l bu kadar büyük...