Ravio taraf?ndan geli?tirilen ve ilk ba?larda sadece bir mobil oyun olarak varl???n? sürdürmeye çal??an Angry Birds’ün art?k ilk a?amas?n? çoktan geçti?ini ve dünyan?n her yerinde tan?nd???n? biliyoruz. Neredeyse tüm ak?ll? telefonlarda yer alan Angry Birds’ün oyunun yan? s?ra geçti?imiz y?l içerisinde bu oyunun film oldu?u haberleri ç?km??t?. ?u ana kadar bu haber Ravio taraf?ndan do?rulanmasa da dün bize gelen habere göre Angry Birds çizgi film oluyor. Angry Birds Toons ad?n? alacak olan çizgi seri internetten yay?mlanacak.

Ravio taraf?ndan haz?rlanacak olan çizgi filmler toplam 52 bölümden olu?acak. Çizgi filmlerin ba?lang?ç tarihi, yani ilk bölüm için 16 Mart tarihi verildi ve her hafta yeni bir bölüm bizlere sunulacak. Angry Birds Toons’un hikayesi de aç?kland?; gelen bilgilere göre ku?lar?n neden bu kadar sinirli oldu?u ve domuzlarla al?p veremediklerinin neler oldu?u bizlere anlat?lacak. Piggy Adas?’nda geçecek olan hikaye için ?imdiden sab?rs?zlan?rken bunu a?a??daki fragman ile biraz yat??t?rabilir ya da daha fazla art?rabiliriz. Angry Birds Toons fragman? a?a??da, iyi seyirler.


0 Yorumlar