panasonic_logo

Dünyan?n ilk ta??nabilir LCD projektörü WUXGA ba?ta olmak üzere alt? farkl? modelden olu?an PT-VZ570 serisi, yüksek görüntü kalitesi, hesapl? fiyat? ve dü?ük enerji tüketimi, kurulum esnekli?i ve birden fazla kullan?c?n?n ortak çal??mas?na dayal? altyap?s?yla dikkat çekiyor.

Eko-moddayken 7000 saatlik operasyonel ömre sahip olan bu serideki projeksiyon cihazlar?, bak?m gerektirmeyen çal??ma sistemleriyle ?irketlerin ve e?itim kurumlar?n?n kullan?m maliyetini dü?ürüyor.

Seride alt? modelin hepsi ta??nabilir ve tavana montaj edilebilir özelli?e sahip. Dikey Lens Shift ve Ekran Ayar? i?levleri ise, görüntülerin düz, kavisli ve e?imli zeminlere kolayl?kla yans?t?lmas?n? sa?l?yor.

“Panasonic Gün????? Görüntüleme Teknolojisi’yle donat?lm?? 5000:1 kontrast oran?na sahip projeksiyon cihazlar?, görüntülerin parlakl???n? ve detay zenginli?ini koruyor” ?eklinde aç?klama yapan Panasonic Türkiye Kurumsal Ürünler Müdürü Gökhan Erdo?an, projeksiyon cihazlar?nda yeni bir ç???r açan seriyle ilgili olarak sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Dersliklerde veya toplant? ortamlar?nda kullanmak için son derece ideal olan PT-VZ570 serisi, ayn? zamanda hem PC’den hem de mobil cihazlardan kablosuz projeksiyonu mümkün k?larak BYOD (Kendi Cihaz?n? Getir) trendini de destekliyor.”

Kablosuz a? etkinle?tirilmi? ‘N-version’ projektörler, yeni nesil Miracast™ teknolojisine sahip. iOS/Android Panasonic uygulamalar? ve Windows®/Mac PC’lerdeki Wireless Manager ME 6.2 yaz?l?m? da yaln?zca üç ad?mda, birden fazla kullan?c?n?n kablosuz projeksiyona eri?imini sa?l?yor.

DIGITAL LINK özelli?iyle güçlendirilen kablosuz modeller, kullan?c?lar?n en fazla 100 m uzunlu?a sahip tek bir LAN kablosu arac?l???yla, s?k??t?r?lmam?? full-HD video, ses ve kontrol komutlar?n? göndermesini sa?l?yor. Bu da kurulum maliyetini ve zorlu?unu büyük ölçüde ortadan kald?r?yor.

Birden fazla kullan?c?n?n ortak çal??mas?na izin veren bu özellikler, kesintisiz A/V a? entegrasyonu sa?layan Panasonic’in di?er profesyonel görüntü ve projeksiyon cihazlar?nda da bulunuyor.

PT-LB360 ürün ailesi

E?itim ve i? ortamlar?nda kolay projeksiyon çözümleri sunan PT-LB360 serisi ise, dört farkl? modelden olu?uyor ve kompakt kasas?, 2800 – 3600 lümen parlakl?k aral???, 5000:1 yüksek kontrast oran? ile net, parlak ve kolay bir görüntüleme sunuyor.

Eko-moddayken 8000 saatlik uzun lamba ömrüne ve 5000 saatlik filtre ömrüne sahip olan bu modeller, sorunsuz çal??ma vadederek bak?m ihtiyac?n? en aza indiriyor. Panasonic’in Gün????? Görüntüleme Lite teknolojisiyle donat?lan seri, ayd?nl?k bir odada bile rahat bir projeksiyon için görüntü parlakl???n? dengeleyerek kontrol alt?na al?yor.

PT-LB360 serisi hakkk?nda da görü? belirten Panasonic Türkiye Kurumsal Ürünler Müdürü Gökhan Erdo?an ?unlar? söylüyor: “PT-LB360 serisi, hafif (3 kg’dan az) ve kompakt bir kasa ile hem sa?lam bir performans sunuyor hem de kurulum s?ras?nda müthi? bir kolayl?k sa?l?yor. Bu projektörler toplant?larda ve dersliklerde sunum yapmak için ideal. Kurulum ve kullan?m s?ras?nda fazla bak?m gerektirmeyen bu seriyle kullan?c?lar i?lerine rahatl?kla odaklanabilirler.”

Corner keystone ve 1.2x zoom lens ile geli?tirilen PT-LB360 serisi, dikey ve yatay projeksiyon özelli?ine sahip. Curved Screen Correction özelli?i ise, projeksiyon cihazlar?n?n k?vr?ml? yüzeylerde bile görüntüleri sorunsuz yans?tabilmesini sa?l?yor. Cihazlardaki Memory Viewer i?levi, kullan?c?lar?n USB bellek takarak PDF dosyalar?n? yans?tabilmelerine ve PC olmadan da sunum yapabilmelerine yard?mc? oluyor. Dahili hoparlör ve do?rudan kapama ise, dersliklerde ve toplant? odalar?nda kullan?m? kolayla?t?ran unsurlardan yaln?zca birkaç?.


0 Yorumlar