facebook_iliski

Sosyal medyan?n en büyük sitesi oldu?unu herkesin kabul etti?i, son zamanlarda i?ini sosyal medyayla s?n?rlamay?p ba?ka alanlarda da sat?n al?mlar gerçekle?tiren Facebook’tan ilginç bir yenilik geliyor. Bu yenilikle birlikte hiçbir çift, evlilik ya da ili?ki y?l dönümlerini, veya ili?kilerindeki önemli tarihleri unutmayacak. Biz erkekler bu dönemleri pek dert etmesek de ki?iden ki?iye de?i?ti?ini ve bu durumun özellikle bayanlar taraf?ndan fazlas?yla önemsendi?ini söyleyebiliriz. Art?k bu durum için sevgilinizle tart??man?za pek de gerek kalmayacak.

Bu büyük sosyal yaraya merhem olmak isteyen Facebook da konuyla ilgili önemli bir yenilik sundu. Bundan böyle Facebook kullan?c?lar?, y?ldönümlerini asla unutmayacak. Facebook, art?k profillerinde ili?kilerinin veya evliliklerinin ba?lad??? tarihe yer verenlerin y?ldönümünü kutlayacak.

Otomatik kolaj olu?turulacak
Facebook’a y?ldönümünün oldu?u gün giri? yapan kullan?c?lar, ana sayfalar?nda bir kutlama mesaj? görecek. Ayn? zamanda en fazla 5 foto?raf?n yer ald??? ve çiftin etiketli oldu?u bir foto?raf koleksiyonunu sayfalar?nda payla?ma ?ans?n? yakalayacak.


0 Yorumlar