src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/cpm_logo-300×109.jpg” alt=”” title=”cpm_logo” width=”300″ height=”109″ class=”alignnone size-medium wp-image-1849″ />

Ayd?nlatma sektörünün önde gelen firmalar?ndan Gecem Ayd?nlatma, 2011 y?l?nda CPM Master ERP program?n? kullanmaya ba?lad?. Firman?n tüm departmanlar?nda uygulanan program ile stok sapmalar?n?n %2’ye dü?tü?ünü, firede %40 iyile?me oldu?unu belirten Gecem Ayd?nlatma Genel Müdürü U?ur Ka??k?r?k, iadelerin de 1/3 oran?nda azald???n? vurgulad?. Sözlerine ?u ?ekilde devam etti:

“CPM Master ERP ile birlikte kalite ve iadeyi çok güzel takip edebiliyoruz. Mü?teri ?ikâyetlerini çok güzel takip edebiliyoruz. Ayn? zamanda iadeye yap?lan i?lem maliyetlerini görebiliyoruz. ?imdi bana bir iade geldi?inde ben bunun analizlemesini normal sistemlerle de yapabilirdim. Ama bu yaz?l?mla iade yap?lan i?lemlerin de maliyet hesab?n? tutuyoruz. Geçmi? y?llarda mü?teri iadeleri uzun süreç ald???ndan biz genelde de?i?tirme yap?yorduk ve maliyeti bize yans?yordu. ?ade süreçleri 3 aya uzayabiliyordu. Ancak ?imdi iade sonuçland?rma ortalamas? 7-8 güne indi. ?adeler 3’te 1 oran?nda azald?. Kalite ve iade süreçlerindeki iyile?me mü?teri memnuniyetini artt?rd??? gibi, iadeleri azaltarak bu konudaki ciddiyetimizle tedarikçi de etkilendi. CPM Master ERP yaz?l?m? ile birlikte envanter büyüklü?ümüz %10 azald? ama cirodaki art??a bakt???m?zda devir h?z?m?z daha artm?? oldu. Çünkü ben X liral?k envanterle 10 liral?k ciro yap?yordum ?imdi ayn? envanterle 26-27 liral?k ciro yapabiliyorum. CPM Master ERP yaz?l?m? ile birlikte kredilerimiz düzenli ödemeler halinde yap?labiliyor. Çünkü sistemden vadesi geçen, vadesi gelen ve gelecek vadeyi çok net görebiliyor, ödemelerimizi yapabiliyoruz. Spot kayd? yapm?yoruz.”

?lgili: Zi?an Gökçe

Tel: 0216 577 5151


0 Yorumlar