src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/made_in_usa-300×224.jpg” alt=”made_in_usa” width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-3557″ />

Dünyan?n teknoloji devlerinden ortak ve büyük bir karar geldi. Amerika merkezli olup üretimini tüm dünyaya yayan birçok firma yer al?yor, bunlara örnek olarak HP, Google, Apple, Dell ve Acer’? gösterebilir, bu örnekleri art?rabiliriz de. Aç?klanan kararlara göre art?k Apple, Google ve Motorola Mobility üretimini sadece Amerika’da gerçekle?tirecek. Bunla birlikte tüm ürünlerin üzerinde “Made in USA” damgas? yer alacakken kalite de bunla oranl? artm?? olacak. Dünya pazar?nda Amerika ürünleri çok daha fazla ilgi çekerken Apple’?n Çin üretimi ürünlerinden de kullanaca??z, ancak Türk mü?terileri kötü bir sürpriz bekledi?inin kötü haberini de verelim.

Bu gibi firmalar?n Türkiye’ye soktu?u ürünler daha önce hiç Amerika üretimi olmad?, bunun olmamas?n?n nedeni de Amerika’dan gelen ürünlerde daha fazla vergi uygulanmas?. Yani art?k Google, Motorola ve Apple ürünleri için daha fazla vergi ödeyece?iz. Zaten ülkemizdeki vergi oranlar? fahi? bir düzeyde, yeni al?nan kararla birlikte fiyatlar çok daha fazla artacakt?r. Apple yapt??? aç?klamalarda Mac’in nerede üretilece?ine henüz karar vermediklerini ama Amerika içinde olaca??n?, Mac Pro’nun ise Texas’ta üretilece?ini aç?klam??t?. Konuyu bizim d???m?za ta??rsak bu olay Apple, Google ve Motorola’n?n i?ine yarayacak. Ürünlerim marka de?eri artacakken kullan?c?larda da Amerika ürünlerine yönelim artacakt?r.


0 Yorumlar