ibrahim_balic

Türk bilgisayar yaz?l?mc?lar? yine i? ba??nda. Bilgisayar ve a? güvenli?i konusunda dünya çap?nda olan ünümüz yeniden kan?tland?. ?ngiltere’ni ba?kenti Londra’da ya?ayan ?brahim Baliç, daha önce çökertti?i Facebook ve Apple’dan sonra bu sefer de Google’?n ba??n? belaya soktu. Geçti?imiz günlerde bildi?iniz gibi PlayStore kullan?ma tamamen kapanm??t?. Ne uygulama indiriliyordu ne de yükleniyordu. Bunun nedeni ise ?brahim Baliç’in yapt??? bir aç?k testiydi.


Apple’?n korkulu rüyas? oldu. Türk hacker ?brahim Baliç, bu kez de Google’a kâbus dolu saatler ya?att?.

Londra’da ya?ayan ve Baliç Bili?im ?irketinin sahibi olan ?brahim Baliç adl? Türk bilgisayar programc?s?, Facebook’ta bugüne kadar 10’dan fazla güvenlik aç???n? ortaya ç?kard??? için ?irket taraf?ndan ödüllendirilmi?, hatta Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in hesab?n? da hacklemeyi ba?arm??t?. Geçti?imiz y?l dünyan?n 1 numaral? teknoloji ?irketi Apple’?n üretti?i iPhone, iPad, Apple TV gibi cihazlarda kullan?lmak üzere programlar geli?tirdi?i ve henüz piyasaya sürmedi?i deneme a?amas?ndaki programlar?, programc?lar için deneme amaçl? sundu?u ‘Apple Dev’ sitesini bir süreli?ine çökertmeyi ba?ard?.

Apple’da 13 aç?k

Siteden Apple’?n 275 bini a?an program geli?tiricilerinin ki?isel bilgilerine kolayca ula?t???n? söyleyen ve güvenlik aç??? konusunda Apple’a bir ders vermek istedi?ini belirten Baliç, “13 tane aç?k buldum ve bunlar? da Apple’a ilettim. Kötü bir amac?m yok” dedi. Bu video ve twitter’dan yay?nlanan aç?klama sonras?nda Türk programc?ya tebrik mesajlar? ya?d?. Baliç, bunlara da “Tebrik eden ve ele?tiren herkese te?ekkür ederim. Umar?m amac?m?n iyi oldu?unu herkes anlar ve hiç kimse zarar görmeden kapan?r” diye yan?t verdi. Kendisinin kesinlikle bir hacker olmad???n?, tek amac?n?n güvenlik aç?klar?n?n bir an önce Apple taraf?ndan kapat?lmas? oldu?unu söyledi.

Ve pazar günü…

Baliç’in hedefinde dün ise Google’?n Android i?letim sistemli tablet ve cep telefonlar? için programlar?n? sundu?u Google Play vard?. Pazar ak?am?, Google Store’a bir program yüklenmesinin ard?ndan ma?aza tamamen çöktü.

Milyonlarca Android kullan?c?s? saatlerce Google Play’den program ve oyun yükleyemedi. Bu sorunun nedeni birkaç saat sonra ortaya ç?kt?. ?brahim Baliç, twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada, “Sadece bir güvenlik aç???n? test ediyordum. Google Play’i tamamen devre d??? b?rakaca??m? dü?ünmemi?tim” dedi. Google’a bu güvenlik problemini haber verdi?ini söyleyen Türk hacker yaratt??? olumsuzluk nedeniyle de af diledi.


0 Yorumlar