Facebook dün yap?lan aç?klamaya göre 1 milyar kullan?c?ya ula?t?. Dünyada ilk olan bu de?erler bir de reklam filmi çekerek kutland?. Mark Zuckerberg’e yap?lan yorumlar da oldukça komikti : “Zuckerberg’e para ak?yor” Reklam filminde ise Facebook’un insanlar üzerindeki etkisine de?inilmi?.

Facebook’un reklam filmi oldukça orjinal ve yeterince sade olmu?. Reklam filmine özel bir isim de verilmi? ‘Bizi birbirimize ba?layan ?eyler’ Reklam filminin içerisinde art?k insanlar?n ili?kilerini bile Facebook üzerinden kurmaya ba?lad?klar?n? da belirtmi? Mark ve arkada?lar?. Laf? daha uzatmadan sizi facebook reklam filmi ile ba? ba?a b?rakal?m.


0 Yorumlar