Slingshot

Dünyan?n internet kulvar?ndaki en büyük temsilcilerinden olan Facebook, son zamanlarda çal??malar?n? sadece Facebook’la s?n?rl? b?rakmay?p ba?ka isimler de sat?n almaya kayd?r?rken bu konuda en büyük yat?r?m? WhatsApp’e yapm??t?. Snapchat’e de göz diken firma ?irkete 3 milyar dolarl?k bir ödeme yapmay? kabul etmi?, ancak Snapchat bunu kabul etmemi?ti. Bu geli?me üzerine Facebook da kendi uygulamas?n? geli?tirdi: Slingshot.

Sat?n alamad?, kendi yapt?
3 milyar dolarl?k teklif iddialar?na ra?men Snapchat’i alamayan dev ?irket kendi uygulamas? Slingshot’u geli?tirdi. Bugün ABD ve çe?itli pazarlarda iOS için yay?nlanan yeni uygulama, Snapchat’i and?ran ancak farkl?l?klar içeren yap?s?yla dikkat çekti. Foto?raf ve video gönderme yetene?ine sahip program?n en dikkat çekici k?sm? ise gönderiyi alan ki?inin göndericiye bir kar??l?k vermeden içeri?i görememesi olarak öne ç?k?yor.

Apar topar kald?r?ld?

iOS sürümü yay?nlanan uygulama ç?kar ç?kmaz ad?ndan söz ettirse de, birkaç saat içinde beklenmedik bir geli?me ya?and? ve Facebook uygulamay? App Store’dan kald?rd?. Konuyla ilgili Techcrunch sitesine aç?klamada bulunan ?irket sözcüsü, Slingshot uygulamas?n?n erken bir sürümümü kazara yay?nlad?klar?n? belirtti ve uygulaman?n üzerinde çal??may? sürdürdüklerini ifade etti. Bakal?m Slingshot ne zaman tekrar ve kal?c? olarak yay?nlanacak?


0 Yorumlar